ecbo - expertisecentrum beroepsonderwijs

TABEL KWALIFICATIE-EISEN ‘LOOPBAAN EN BURGERSCHAP IN HET MBO’

Kwalificatie-eisen 'Loopbaan en Burgerschap in het mbo'
Burgerschap
Politieke-juridische dimensie Participatie in formele zin en (inter)actieve vormen van betrokkenheid bij besluitvorming op verschillende politieke niveaus en actuele issues.

Hiervoor heeft de student inzicht in onderwerpen waarover een politiek besluit genomen wordt en heeft daarbij kijk op verschillende opvattingen en belangen en basiswaarden in de samenleving.
Economische dimensie Het adequaat functioneren op de arbeidsmarkt/bedrijf en het verantwoord handelen op de consumptiemarkt.

Hiervoor heeft de student inzicht in en hanteert de regels en standaardprocedures binnen het bedrijf en heeft voldoende informatie over producten/diensten om een weloverwogen keuze te maken.

Binnen het bedrijf kent hij zijn rechten en plichten en is collegiaal. Bij de keuze van een product beziet hij zijn eigen wensen, zijn financiële ruimte en maatschappelijk belang.
Sociaal-maatschappelijke dimensie Bereidheid en vermogen om op adequate wijze deel uit te maken van de eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en school met acceptatie van verschillen en culturele verscheidenheid.

Hiervoor heeft de student inzicht in en respecteert de kenmerken van verschillende cultuuraspecten van breed geaccepteerde sociale omgangsvormen en weet deze tevens toe te passen.
Dimensie vitaal burgerschap Bereidheid en vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en daarbij te zorgen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer.

Hiervoor heeft de student kennis en inzicht in eigen leefstijl en de gezondheidsrisico's van leefstijl/werk, waardoor hij verantwoorde keuzes kan maken om de leefstijl te verbeteren.
 
Loopbaan
Capaciteitenreflectie Beschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan.
Motievenreflectie Beschouwing van de wensen en waarden van voor de loopbaan.
Werkexploratie Onderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan.
Loopbaansturing Loopbaangerichte planning en beïnvloeding van leer- en werkproces.
Netwerken Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling.
Bron: www.mboraad.nl


Terug naar vorige pagina
Zoeken
Geef uw mening over de Canon

ALLE ARTIKELEN